06 - 41 90 73 81 info@ajs4finance.nl
Selecteer een pagina

Algemene verkoopvoorwaarden van AJS Advies & Interim Management B.V., gevestigd te Rijssen, (KvK nummer 78053730).

 Artikel 1 -Toepasselijkheid

 • In deze algemene voorwaarden wordt met “AJS4Finance” aangeduid AJS Advies & Interim Management B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van AJS4Finance hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met AJS4Finance. Uitsluitend door AJS4Finance schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Ingeval van strijdigheid van de algemene voorwaarden met de overeenkomst die tussen AJS4Finance en de opdrachtgever tot stand is gebracht, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. AJS4Finance en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2-Aanbod en overeenkomst

2.1 Een aanbod van AJS4Finance geschiedt vrijblijvend en kan door AJS4Finance worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven kalenderdagen na de kennisneming door AJS4Finance van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies (die al dan niet het gevolg  zijn  van door  de  opdrachtgever onjuiste  en/of  onvolledige  verstrekte  gegevens),  in  het kader   van   een   aanbod   door AJS4Finance verstrekte   voorschriften   of   adviezen,   calculaties, begrotingen, budgetten en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte -algemene -informatie, binden AJS4Finance niet.

2.2 Indien door AJS4Finance een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen AJS4Finance en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van AJS4Finance of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door AJS4Finance. Uitsluitend het aanbod van AJS4Finance respectievelijk de offerte van AJS4Finance voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.3 Indien door AJS4Finance geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht door AJS4Finance. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door AJS4Finance respectievelijk de offerte van AJS4Finance voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4 Uitsluitend door AJS4Finance schriftelijk aanvaarde wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst door de opdrachtgever kunnen geldig zijn.

2.5 Een duurovereenkomst wordt alleen geacht tot stand te zijn gekomen indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen. Indien dat niet het geval is, doen partijen op incidentele basis zaken met elkaar en kunnen zij ter zake in het kader van de beëindiging van de relatie geen rechten aan een duurovereenkomst ontlenen.

2.6 AJS4Finance heeft het recht de aanbieding en de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, eenzijdig met onmiddellijke ingang op marginale onderdelen (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening vaneen beroep of bedrijf in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou worden.

Artikel 3-Prijs en betaling

3.1 Door AJS4Finance kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en aan derden verschuldigde geldsommen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden AJS4Finance niet. Derden kunnen geenrechten ontlenen aan prijzen en tarieven kenbaar gemaakt in een aanbod aan de opdrachtgever.

3.2 Facturen  van AJS4Finance dienen  in  Euro  te  worden  voldaan  overeenkomstig  de  op  de factuur  van AJS4Finance vermelde betalingsvoorwaarden.  Indien  geen  betalingstermijn is  vermeld, dient de factuur binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.3 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever de verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door AJS4Finance te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan AJS4Finance verschuldigd, welke kosten ten minste worden vastgesteld op 15% van het in de hoofdsom aan AJS4Finance verschuldigde bedrag.

3.4 AJS4Finance heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.5 De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover AJS4Financeop te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van AJS4Finance tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien AJS4Finance in verzuim is.

3.6 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van AJS4Finance (aanvullende en/of vervangende) zekerheid te verschaffen voor de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van AJS4Finance.

3.7 AJS4Finance heeft het recht om op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren. Tevens heeft AJS4Finance het recht om –al dan niet opeisbare–vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van AJS4Finance tegenover de opdrachtgever.

 Artikel 4-Beëindigingvan de overeenkomst

4.1 Bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn, is ieder van de partijen bevoegd een overeenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.2 Bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn, is AJS4Finance bevoegd een overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tweemaanden. De opdrachtgever is alsdan bevoegd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, vermeerderd met één maand na drie jaar looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na een looptijd van zes jaar. AJS4Finance is wegens beëindiging van de overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden.

4.3 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan AJS4Finance te vergoeden de door AJS4Finance in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De prestaties van AJS4Finance zijn alsdan geen voorwerp van ongedaan making.

4.4 AJS4Finance heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding, (waaronder niet limitatief begrepen het buiten werking stellen van een door AJS4Finance ontwikkelde en/of gehoste website) indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

 1. de opdrachtgever één of meer verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst-waaronder de algemene voorwaarden -(toerekenbaar)niet nakomt dan wel hierin tekort schiet;
 2. na het sluiten van de overeenkomst AJS4Finance kennis krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aanzijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen;
 3. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
 4. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;

e.de indiening van een verzoek tot toelating tot de schuldsanering;

 1. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
 2. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
 3. executoriaal beslag onder AJS4Finance ten laste van de opdrachtgever;

i.de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;

 1. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 2. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;
 3. opdrachtgever onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover die onjuistheden of verzwijgingen van dien aardzijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van AJS4Finance kan worden verlangd;
 4. het overlijden van de eigenaar van AJS4Finance.

De opdrachtgever is verplicht AJS4Finance onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het intreden van (één van) de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. AJS4Finance is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

4.5 In verband met de verrichte prestaties vóór of bij het ontbinden van de overeenkomst door AJS4Finance gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. AJS4Finance heeft het recht om in geval van beëindiging van de overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor de door haar geleden verlies of gederfde winst van de opdrachtgever te verlangen.

 Artikel 5-Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst (waaronder uitdrukkelijk begrepen het aanbod) tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, adviezen en documentatie), hierna te noemen: de “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij AJS4Finance en/of haar licentiegever(s).De opdrachtgever zal de Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zalaanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

5.2 De Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van AJS4Finance en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 5.1 (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op de Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

5.3 AJS4Finance heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van de Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.

5.4 Door AJS4Finance ten aanzien van de Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van AJS4Finance en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door AJS4Finance verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, niet-exclusief, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

5.5 Indien en voor zover de Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan AJS4Finance toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door AJS4Finance te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.

5.6 De opdrachtgever zal AJS4Finance vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat AJS4Finance door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van AJS4Finance als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan AJS4Finance vergoeden.

 Artikel 6-Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van AJS4Finance zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.10. De artikelen 6.1 tot en met 6.10 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van AJS4Finance gebaseerde vorderingen. Werknemers, (niet)ondergeschikten en andere hulppersonen van AJS4Finance hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.10 te doen.

6.2 AJS4Finance is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van AJS4Finance aan AJS4Finance toe te rekenen tekortkomingen. Als aan AJS4Finance toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van (voorgeschreven) hulppersonen, (onkundig) gebruik van (ongeschikte)(voorgeschreven)hulpzaken,(wijzigingen van) materialen en programmatuur, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever, verminkte of verloren gegane gegevens, wijziging van de zaken en/of diensten anders dan door of namens AJS4Finance, het gebruik van de zaken en/of diensten in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, van buiten komende oorzaken, problemen met netwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen en storingen en tekortkomingen die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. AJS4Finance is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte zaken en (onjuist)gebruik van de adviezen van AJS4Finance en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte -algemene -informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van AJS4Finance kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever AJS4Finance onverwijld, maar uiterlijk binnen zevendagen na de aflevering van de geleverde zaken of na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen zevendagen na het constateren van de tekortkoming, deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en AJS4Finance gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te herstellen.

6.4 Een verplichting van AJS4Finance tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door AJS4Finance verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van AJS4Finance wordt betaald. AJS4Finance is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel (gederfde winst dan wel gemiste besparingen), te vergoeden.

6.5 De opdrachtgever vrijwaart AJS4Finance van alle vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door AJS4Finance geleverde zaken en/of verleende diensten.

6.6 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever en/of derden jegens AJS4Finance vervalt één jaar na aflevering van de geleverde zaken, dan wel één jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.

6.7 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van AJS4Finance ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van AJS4Finance en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever AJS4Finance zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

6.8 Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden zijn (aansprakelijkheids-) verzekeraar met voorrang op AJS4Finance aan te spreken en is opdrachtgever gehouden AJS4Finance zoveel als mogelijk is van dit risico te vrijwaren.6.9Indien AJS4Finance in de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt en opdrachtgever het risico waaraan deze schade is verbonden heeft verzekerd, dient opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst daarvan de uitkering van haar (aansprakelijkheids-) verzekeraar betaalbaar te stellen aan AJS4Finance zonder dat AJS4Finance daarop een beroep hoeft te doen.6.10De opdrachtgever staat ervoor in dat door AJS4Finance te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal AJS4Finance vrijwaren van

6alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door AJS4Finance verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

 Artikel 7-Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van AJS4Finance liggende omstandigheid, waardoor nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk is of anderszins nakoming redelijkerwijs niet langer van AJS4Finance kan worden verlangd. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) AJS4Finance en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door opdrachtgever voorgeschreven) zaken, apparatuur, programmatuur, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, terrorisme, netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning.

7.2 Indien AJS4Finance door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Partijen hebben in geval van overmacht niet het recht de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, tenzij de overmacht blijft bestaan gedurende een periode van twee achtereenvolgende maanden. Opdrachtgever kan tegenover AJS4Finance geen aanspraak op schadevergoeding maken als gevolg van ontbinding van de overeenkomst door overmacht aan de zijde van AJS4Finance.

7.3 Indien AJS4Finance bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 8-Vertrouwelijke informatie, non concurrentie en beveiliging

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door AJS4Finance verstrekte -dan wel van AJS4Finance betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende -informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door AJS4Finance als zodanig is aangeduid.

8.2 De opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van AJS4Finance geen werknemers en/of andere hulppersonen van AJS4Finance in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van AJS4Finance, die betrokken zijn geweest bij (de verwezenlijking van) de overeengekomen prestatie(s).

8.3 Door schending van artikel 8.1 en/of artikel 8.2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan AJS4Finance een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 50.000,–voor iedere schending en EUR 1.000,–voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit iedere schending voortvloeiende schade aan AJS4Finance te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan AJS4Finance te verantwoorden en af te dragen.

8.4 AJS4Finance staat er niet voor in dat de (informatie)beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is, maar spant zich er voor in dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. AJS4Finance kan technische maatregelen treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden die beveiligingen te beschermen, niet te (laten) verwijderen of (laten) omzeilen, de computersystemen adequaat te beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking te hebben.

 Artikel 9 –Regelgeving

9.1 Opdrachtgever verleent op verzoek van AJS4Finance volledige medewerking aan de verplichtingen die voor AJS4Finance voortvloeien uit de voor AJS4Finance toepasselijke (beroeps)regelgeving.

9.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat AJS4Finance onder meer:

 1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 3. krachtens geldende wet- en regelgeving onder omstandigheden verplicht is om een onderzoek naar de (identiteit van) opdrachtgever en aan haar gelieerde vennootschapen en personen te doen.

 Artikel 10–Levering van diensten –algemeen

10.1 Door AJS4Finance kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan AJS4Finance bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door AJS4Finance zoveel mogelijk in acht worden genomen. AJS4Finance is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door AJS4Finance kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden noch schadevergoeding te vorderen. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van AJS4Finance ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van AJS4Finance, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

10.2 De opdrachtgever is verplicht de te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van AJS4Finance af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

10.3 Door AJS4Finance verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de opdrachtgever niet binnen zevendagen na de levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

10.4 De opdrachtgever is verplicht om AJS4Finance tijdig in kennis te stellen van door AJS4Finance in acht te nemen regelgeving en normen die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden en is verplicht om AJS4Finance (i) tijdig (ii) in de gewenste vorm en/of (iii) op de gewenste wijze alle informatie ter beschikking te stellen die benodigd is voor de (uitvoering van de) overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.

10.5 AJS4Finance heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen zoals opgenomen in artikel 10.4 heeft voldaan.

10.6 Indien AJS4Finance door anderen geleverde en/of van anderen betrokken zaken levert en/of diensten aan de opdrachtgever verleent, gelden ten aanzien van die zaken en/of diensten de voorwaarden van die zaken respectievelijk van die dienstverlener naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen AJS4Finance en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

 Artikel 11-Verlening en afname van diensten

11.1 AJS4Finance spant zich in om de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door AJS4Finance schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures, maar AJS4Finance staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

11.2 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in termijnen zal plaatsvinden, heeft AJS4Finance het recht de uitvoering van de volgende termijn en op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande termijnenschriftelijk heeft goedgekeurd.

11.3 AJS4Finance is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien AJS4Finance die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. AJS4Finance is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan AJS4Finance een door AJS4Finance op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

11.4 AJS4Finance heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

11.5 Indien AJS4Finance op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan AJS4Finance een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. AJS4Finance is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

11.6 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht AJS4Finance daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van deze derden.

 

Artikel 12–Algemeen

12.1   Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

12.2  Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens AJS4Finance zijn (zowel verbintenis-als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht door opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AJS4Finance. Rechten, verplichtingen of vorderingen van AJS4Finance jegens de opdrachtgeverzijn (zowel verbintenis-als goederenrechtelijk) vatbaar voor overdracht door AJS4Finance. Opdrachtgever stemt hierbij reeds nu voor alsdan met deze overdracht in.

12.3  Aanbiedingen van en overeenkomsten met AJS4Finance worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.4  De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

12.5  Indien AJS4Finance een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.