06 - 41 90 73 81 info@ajs4finance.nl
Selecteer een pagina

Privacy verklaring

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door AJS Advies & Interim Management BV., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78053730 (hierna: AJS4Finance). AJS4Finance waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die AJS4Finance verzamelt tijdens uw interacties met AJS4Finance, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u contact opneemt, onze producten en / of diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Informatie opvragen over onze producten en diensten;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van AJS4Finance;
 • Uitwerken en uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor AJS4Finance met u een (mondelinge) overeenkomst heeft afgesloten;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van AJS4Finance;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren;
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van AJS4Finance;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek;
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Het soort persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Tijdens uw interactie met AJS4Finance bijvoorbeeld door informatie aan te vragen op de website

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • Emailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedata van de klant en diens gezin;
 • Uw burgerservicenummer (BSN) en kopie van het identiteitsbewijs (alleen als wij daartoe een wettelijke plicht hebben);
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van u als klant;

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wet identificatieplicht bij financiële dienstverlening en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In aanvulling op de door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij gegevens opvragen bij andere bronnen, zoals uw website, openbare registers (denk aan het Handelsregister en het kadaster), een betrokken adviseur in verband met de overeenkomst waarin u één van de partijen bent of in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

AJS4Finance kan uw gegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze site of onze dienstverlening aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats: in behandeling nemen en succesvol afronden van opdrachten. De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacyverklaring.

Tenslotte kan AJS4Finance uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van haar eigen rechten.

AJS4Finance verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Dit is alleen anders wanneer:  U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of AJS4Finance wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Voortman maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld firewalls en beveiligde servers. AJS4Finance zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht. Onze gegevensverwerking vindt vrijwel alleen binnen Nederland plaats, en wij spannen ons in om de verwerking van uw gegevens binnen de EU te laten plaatsvinden. Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat waar dan ook uw gegevens goed beveiligd en met de vereiste privacy waarborgen wordt verwerkt.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Voortman over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@ajs4finance.nl. U kunt dan direct inzage krijgen in onze systemen. Als u een schriftelijk overzicht wenst, kunnen wij dat tegen betaling van een vergoeding binnen vier weken verstrekken. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan AJS4Finance via info@ajs4finance.nl.

Indien gewenst hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, of uw gegevens ter overdracht elektronisch ter beschikking krijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van AJS4Finance?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via eigen kanalen van AJS4Finance verkregen zijn. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. AJS4Finance kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Geautomatiseerde besluitvorming

AJS4Finance maakt geen gebruik van uw gegevens om u geautomatiseerd speciale aanbiedingen op maat aan te bieden of andere acties te ondernemen.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als het bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door AJS4Finance digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd.  Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • Uitvoeringswet AVG.

De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen. We hanteren  een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan info@ajs4finance.nl.

Versie: oktober 2020